De anställda med hög sjukfrånvaro är en grupp som ofta uppmärksammas inom arbetslivet

05 november 2023 Jon Larsson

Denna artikel kommer att ge en omfattande och grundlig översikt över denna grupp, inklusive vad det innebär att vara en anställd med hög sjukfrånvaro, de olika typerna som finns och vilka som är populära, samt kvantitativa mätningar om fenomenet. Vi kommer även diskutera hur dessa anställda skiljer sig från varandra och presentera en historisk genomgång av för- och nackdelarna med att vara en anställd med hög sjukfrånvaro.

En anställd med hög sjukfrånvaro kan definieras som någon som regelbundet är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom eller hälsoproblem. Detta kan vara på grund av fysiska eller mentala hälsoutmaningar, och kan ibland även påverka arbetsprestationen hos de anställda när de väl är närvarande. Sjukfrånvaron kan vara kortvarig eller långvarig, och det finns olika faktorer som kan bidra till en hög sjukfrånvaro hos en anställd.

Det finns olika typer av anställda med hög sjukfrånvaro, och det kan vara givande att undersöka vilka dessa är. En vanlig typ är den som lider av kroniska fysiska sjukdomar, såsom ryggproblem eller hjärtrelaterade sjukdomar. Det finns också de som lider av psykisk ohälsa, till exempel depression eller ångest. Dessa anställda kämpar ofta med att hantera sina symtom och kan behöva regelbunden behandling och stöd. En annan typ är den som lider av akuta eller tillfälliga hälsoproblem, såsom förkylningar eller influensa, som kan leda till kortvarig sjukfrånvaro. Det är också viktigt att notera att sjukfrånvaron kan bero på externa faktorer, såsom dåliga arbetsförhållanden eller arbetsrelaterad stress.

Kvantitativa mätningar om anställda med hög sjukfrånvaro kan ge oss viktiga insikter om omfattningen av denna problematik. Enligt forskning från Arbetsmiljöverket i Sverige var sjukfrånvaron för anställda år 2019 i genomsnitt 11,6 dagar per person. Detta kan ge en indikation på hur vanligt förekommande problemet är inom arbetslivet och hur det kan påverka både den enskilda individen och arbetsplatsen som helhet. Det är dock viktigt att komma ihåg att sjukfrånvaron kan variera betydligt mellan olika branscher och yrken, samt att det kan finnas skillnader över tid.

När det gäller att diskutera hur olika anställda med hög sjukfrånvaro skiljer sig från varandra finns det flera faktorer att beakta. För det första kan sjukfrånvaron variera beroende på kön och ålder. Forskning visar att kvinnor tenderar att ha högre sjukfrånvaro än män, och att sjukfrånvaron ökar med åldern. Det kan även finnas skillnader mellan olika yrken och branscher, där vissa yrken kan vara mer fysiskt krävande eller innebära högre exponering för stressfaktorer, vilket kan påverka sjukfrånvaron negativt.

En historisk genomgång av för- och nackdelarna med att vara en anställd med hög sjukfrånvaro kan ge oss en bredare förståelse för fenomenet. Fördelarna kan inkludera rätten till sjukfrånvaro och att få tid att återhämta sig från sjukdom eller skada. Det kan också finnas tillgång till olika förmåner, såsom sjukpenning, som ger ekonomisk trygghet under frånvaron. Nackdelarna kan dock innefatta ökad arbetsbelastning för de anställda som är kvar på arbetsplatsen, ekonomiska förluster för arbetsgivaren och negativa effekter på produktivitet och arbetsmiljö.

Sammanfattningsvis är anställda med hög sjukfrånvaro en grupp som ofta behöver särskild uppmärksamhet inom arbetslivet. Denna artikel har gett en övergripande och grundlig översikt över denna grupp, inklusive vad det innebär att vara en anställd med hög sjukfrånvaro, de olika typerna som finns och kvantitativa mätningar om fenomenet. Vi har även diskuterat hur dessa anställda skiljer sig från varandra och presenterat en historisk genomgång av för- och nackdelarna med att vara en anställd med hög sjukfrånvaro.Källor:

business guides

– Arbetsmiljöverket (2019). Sjukskrivningar och arbetsmiljö. Hämtad från https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljo-och-halsa/arbetsskador-och-sjukdomar/sjukfranvaro-och-sjukskrivning/

– The Swedish Public Health Agency (2020). National [health] report on public health 2020 – Injektions and sjukfrånvaro. Hämtad från: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/n/nationella-berattelsen-om-folkhalsoarbetet-2020-volume-1/

FAQ

Vad är en anställd med hög sjukfrånvaro?

En anställd med hög sjukfrånvaro är en person som regelbundet är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom eller hälsoproblem.

Vad säger forskning om sjukfrånvaro hos anställda?

Enligt forskning från Arbetsmiljöverket i Sverige var sjukfrånvaron för anställda år 2019 i genomsnitt 11,6 dagar per person, men det kan variera mellan olika branscher och yrken.

Vilka typer av anställda med hög sjukfrånvaro finns det?

Det finns olika typer av anställda med hög sjukfrånvaro, inklusive de som lider av kroniska fysiska sjukdomar, psykisk ohälsa eller akuta hälsoproblem.

Fler nyheter